Verzameling, registratie en verwerking van gegevens.

De Mediahuis-groep verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het gebruik van sommige onderdelen van de website, de aankoop van een product, de deelname aan een wedstrijd, de aanmaak van een account,….

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van NV Mediahuis, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen, BTW BE 0439.849.666. NV Mediahuis is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen van de Mediahuis-groep (zie overzicht).

mediahuis-legal-trans

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de Mediahuis-groep.

Bij een aantal applicaties, zoals onder meer de digitale krant, dient u zich te identificeren alvorens de applicatie te gebruiken. Dit laat onze klantendienst toe om u te ondersteunen bij technische problemen en verschaft Mediahuis-groep door uw gebruik van deze applicaties inzicht in uw profiel en interesses.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van de Mediahuis-groep (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners.

Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan de Mediahuis-groep aanneemt dat ze interessante informatie hebben voor u. Uw e-mailadres wordt enkel doorgegeven mits uw toestemming.

De vennootschappen van de Mediahuis-groep zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de websites van de Mediahuis-groep links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Mediahuis-groep, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Geautomatiseerde verzameling van gegevens

Bij internetbezoek op de websites en/of applicaties van de Mediahuis-groep worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst; cookies zijn kleine bestanden die uw browser bijhoudt op de harde schijf van uw computer. Hierin worden stukjes informatie opgeslagen die onder meer het bezoek van de sites gebruiksvriendelijker maken (door onder meer het onthouden van uw gebruikersnaam) en de advertentiedruk regelen (door bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond). Cookies verlenen voorts inzicht in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt onder meer aangewend in het kader van de CIM Internet Studie. Ze laat Mediahuis-groep eveneens toe om de inhoud van haar sites en applicaties aan te passen aan uw profiel en/of surfgedrag.

Cookies bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen. Mediahuis-groep draagt er tevens zorg voor dat ze ook geen persoonlijke gegevens bevatten.
Sommige cookies worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Ingevolge commerciële partnerships van Mediahuis-groep met derden en reclameregies (zoals onder meer Pebble Media), kan de publiciteit op websites en/of applicaties van de Mediahuis-groep worden aangepast aan uw interesses, uw surfgedrag en uw profiel (b.v. uw leeftijd, geslacht, regio….) Het gebruik van de website en/of andere applicaties en het doorklikken op de advertenties, laat onze commerciële partners toe geautomatiseerde gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken. Mediahuis kan in voorkomend geval niet worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van die gegevens. Meer informatie hierover vindt u onder meer terug op de website van Pebble Media (www.pebblemedia.be).

Door het gebruik van de website aanvaardt u het beleid van de Mediahuis-groep met betrekking tot cookies en andere systemen/applicaties die op geautomatiseerde wijze informatie verzamelen. Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

U kunt cookies op uw computer op elk gewenst moment verwijderen. Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

link google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

link mozilla firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings

link internet explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Change-Internet-Explorer-9-Privacy-settings

link safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

link opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Inzage en correctie van gegevens

De Mediahuis-groep zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens via uw account.

U heeft daarnaast ook via privacy@mediahuis.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.

Minderjarigen

De Mediahuis-groep let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

De Mediahuis-groep  zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

De Mediahuis-groep moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van de Mediahuis-groep bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan de Mediahuis-groep door te sturen.

De Mediahuis-groep moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van de Mediahuis-groep samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van de Mediahuis-groep nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door de Mediahuis-groep via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van de Mediahuis-groep.

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de Mediahuis-groep is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze websites houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

 

VOORWAARDEN

Algemene informatie

Deze website is in eigendom en beheer van NV Mediahuis, BTW BE 0439.849.666 , RPR Antwerpen, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen. NV Mediahuis maakt deel uit van de  Mediahuis-groep. ‘Website’ omvat zowel de klassieke websites als alle andere (nieuws)applicaties van de Mediahuis-groep die via mobiele dragers geraadpleegd kunnen worden.

Verantwoordelijke uitgever: Gert Ysebaert, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen.

Voorwaarden

Ieder gebruik van de websites van de Mediahuis-groep is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. De Mediahuis-groep behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

In principe kan u de website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de websites van de Mediahuis-groep.

Meer informatie over het beleid van de Mediahuis-groep met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en de verzameling van informatie op geautomatiseerde wijze vindt u terug via onze Privacy-Policy.

Beperking van de aansprakelijkheid

De Mediahuis-groep streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De Mediahuis-groep is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

De Mediahuis-groep is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de fotograaf.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan de Mediahuis-groep op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz.

Schade

De Mediahuis-groep is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de websites. De Mediahuis-groep is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de websites.

Beschikbaarheid van de website

De Mediahuis-groep stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de websites maar kan niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. De Mediahuis-groep behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. De Mediahuis-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van de vennootschappen van de Mediahuis-groep.

Webshop

De algemene voorwaarden van de webshop vindt u via een link op de webshop.

Abonnementen

Voor de abonnementen die de Mediahuis-groep aanbiedt, gelden bijkomende voorwaarden, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen zijn steeds persoonlijk, geografisch, in aantal en in tijd beperkt. Deze voorwaarden worden bij de aanbieding bekendgemaakt. Elke aanvraag is onderhevig aan de goedkeuring van de abonnementendienst die dit steeds schriftelijk zal bevestigen.

De voorgestelde tarifering per abonnementsaanbod is steeds geldig voor de termijn waarop werd ingetekend ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende de lopende abonnementstermijn. Elke mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in het medium vermeld en/of schriftelijk gemeld en daarna automatisch toegepast.

Bij abonnementen naar het buitenland kunnen extra portkosten per nummer worden aangerekend.

Bij abonnementenacties die een incentive omvatten, wordt de incentive pas opgestuurd nadat minstens het eerste domiciliëringsbedrag of abonnementenbedrag werd ontvangen, tenzij anders werd vermeld bij de actie.

Wie geen abonnement wenst te nemen, maar wel de incentive van een specifieke aanbieding wil ontvangen, kan dit schriftelijk melden aan Mediahuis. We bezorgen dan alle informatie voor het betalen voor de incentive, de administratie- en verzendingskosten.

 

COPYRIGHT – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de websites van de Mediahuis-groep zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De websites zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan de vennootschappen van de Mediahuis-groep.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij de vennootschappen van de Mediahuis-groep hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de websites van de Mediahuis-groep al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan de vennootschappen van de Mediahuis-groep.

Websites die niet tot de Mediahuis-groep behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de websites van de Mediahuis-groep. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende website van de Mediahuis-groep en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van de vennootschappen van de Mediahuis-groep vereist.

Interactiviteit

De Mediahuis-groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via de websites draaien. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De chatsessies, reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de gedrukte krant en andere media.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de websites van de Mediahuis-groep:

Indien een bezoeker van de websites van de Mediahuis-groep van mening is dat bepaalde informatie op de websites een wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht om contact op te nemen via hogervermelde contactinformatie. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Wedstrijden

Mediahuis-groep organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden en commerciële aanbiedingen. Hierop zijn deze gebruiksvoorwaarden, de Privacy Policy en de specifieke voorwaarden en het wedstrijdreglement van toepassing.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van de Mediahuis-groep het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.