Algemene abonnementsvoorwaarden

INFORMATIE VOORAF & ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN

Deze ‘Informatie Vooraf en Algemene Voorwaarden Abonnementen’ is van toepassing op abonnementen voor media van Mediahuis.

U bestelt bij Mediahuis NV, maatschappelijke zetel Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, BTW/KBO BE 0439.849.666. E-mail: lezersservice@mediahuis.be

Voor specifieke abonnementen-acties worden deze Algemene Voorwaarden Abonnementen aangevuld en/of kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden Abonnementen door de betreffende actie-voorwaarden.

Om te bestellen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, moet de bestelling gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

  1.  Aanbod
  2. Bestelling
  3. Betaling
  4. Levering
  5. Herroepingsrecht
  6. Privacy
  7. Duurtijd
  8. Tot slot

1. Aanbod

Het abonnementenaanbod voor media van Mediahuis betreft een gezamenlijk of gecombineerd aanbod van de papieren versie en de volledige digitale reproductie van het krant, bestaande uit de volgende formules:

– ofwel een gezamenlijk aanbod van de papieren versie en de volledige digitale reproductie van de krant tegen een enige prijs waarbij alle edities op papier worden aangeboden aan de lezer. Het betreft meer bepaald een combinatieverkoop in het kader van het afgesloten abonnement, waarbij de lezer intekent op een combinatie van zowel alle edities op papier als de volledige digitale reproductie van de krant. Voor dit abonnement is er geen mogelijkheid tot ‘opt out’ en ‘opt in’ van de papieren versie voor de lezer.

– ofwel een gezamenlijk aanbod van de papieren versie en de volledige digitale reproductie van de krant tegen een enige prijs, waarbij niet alle edities op papier worden aangeboden aan de lezer maar enkel de zaterdageditie. Het betreft meer bepaald een combinatieverkoop in het kader van het afgesloten abonnement, waarbij de lezer intekent op een combinatie van de zaterdageditie op papier met een volledige digitale reproductie van de krant tijdens de week en op zaterdag. Voor dit abonnement is er geen mogelijkheid tot ‘opt out’ van de papieren versie van de zaterdageditie voor de lezer. De lezer kan ook niet kiezen om in de week een papieren versie van de krant te ontvangen.

– ofwel een aanbod van de papieren versie van de krant op vrijdag en zaterdag. Voor dit abonnement is er geen mogelijkheid tot ‘opt out’ van de papieren versie van de vrijdag- en zaterdageditie voor de lezer. De lezer kan ook niet kiezen om een digitale versie van de krant te ontvangen.

– ofwel een gezamenlijk aanbod van de papieren versie en de volledige digitale reproductie van de krant tegen een enige prijs waarbij alle edities op papier worden aangeboden aan de lezer. Het betreft meer bepaald een combinatieverkoop in het kader van het abonnement, waarbij de lezer intekent op een combinatie van zowel alle edities op papier als de volledige digitale reproductie van de krant, en waarbij de mogelijkheid tot ‘opt out’ en een mogelijkheid tot ‘opt in’ wordt aangeboden aan de lezer voor de papieren versie van de krant;

Bij deze laatste formule heeft de lezer de mogelijkheid om af te zien van de ontvangst van één of meerdere papieren versies van de krant (‘opt-out’) binnen het door hem gekozen abonnement. In voorkomend geval wordt de lezer tevens de mogelijkheid geboden om, gedurende de looptijd van het abonnement, de papieren versie van de krant opnieuw geheel of deels te ontvangen (‘opt-in’) mits dit verzoek minstens 30 kalenderdagen vóór de gewenste inwerkingtreding over te maken aan de klantendienst van Mediahuis. In voorkomend geval is Mediahuis gerechtigd om de prijs te verhogen met de meerprijs van de papieren versie vermeerderd met de kosten voor de productie en de bezorging van de papieren versie van de krant aan de abonnee.

Het aanbod van Mediahuis is enkel van toepassing bij tijdige bestelling via uw persoonlijk voordeelformulier van Mediahuis, of via uw persoonlijk inschrijfformulier van Mediahuis of via de door Mediahuis beschikbaar gestelde kanalen.

Het aanbod van Mediahuis is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en het is niet cumuleerbaar met abonnementen-acties.

De prijzen zijn vermeld in euro en inclusief BTW.

Indien het BTW-stelsel en/of het BTW-tarief wijzigt, wordt de hogere BTW bijkomend door Mediahuis aangerekend.

Het aangeboden tarief is geldig gedurende de gekozen abonnementsperiode.

Bij een eventuele verlenging van het abonnement na een promotieperiode of na een initiële abonnementsperiode met vaste duurtijd, betaalt u het dan geldende reguliere tarief.

De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Alle aanbiedingen zijn beperkt in de tijd en beperkt in aantal.

Voor levering buiten België moet u ons vooraf contacteren en worden extra kosten aangerekend indien levering in het buitenland mogelijk is.

We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten.  Indien een onopzettelijke of zelfs een grove fout staat in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, dan heeft u de keuze tussen afzien van de bestelling, of toch op het aanbod ingaan tegen de correcte voorwaarden.

Mediahuis behoudt zich het recht voor om de prijzen, de media en de verschijningsfrequentie van de media op elk ogenblik te wijzigen. De aanduiding van katernen, bijlagen of het aantal pagina’s is steeds onder voorbehoud van wijziging.

Mediahuis is niet aansprakelijk wanneer een van de producten of diensten (krant, magazine, website, …) verandert of wordt stopgezet.

De korting op een abonnement is berekend op basis van de losse verkoopprijs in de krantenwinkel en/of de digitale kiosk, tenzij anders wordt vermeld.

2. Bestelling

U kunt enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze Algemene Voorwaarden Abonnementen aanvaardt, inclusief de privacy-voorwaarden.

Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan en het abonnement kan niet worden overgedragen.

Bedrijven of organisaties bestellen in naam van het bedrijf of organisatie, met vermelding van een contactpersoon.

In het geval van een cadeau-abonnement heeft de ontvanger drie maanden de tijd om de geschenkcode te gebruiken via de abonnementenshop.

De bestelling gebeurt tegen de prijzen die vermeld staan bij het betreffende abonnement.

Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod, de voorwaarden en van deze Algemene Voorwaarden Abonnementen.

Na bevestiging van uw bestelling wordt nagegaan of u voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden van het aanbod.

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van het aanbod, dan wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

Indien reeds werd betaald, worden de leveringen aan de dan geldende reguliere prijzen aangerekend.

Indien u voldoet aan de voorwaarden, wordt de betaling gecontroleerd.

Indien Mediahuis de betaling niet ontvangen heeft, wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

3. Betaling

Abonnementen worden betaald via domiciliëring, kredietkaart, overschrijving of online betaling.

Bij betaling via domiciliëring of kredietkaart wordt het abonnement automatisch aangerekend.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege Mediahuis dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn.

Mediahuis is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

4. Levering

Afhankelijk van de regio en de omstandigheden kiezen wij voor u steeds het meest geschikte distributiemiddel.

We doen onze uiterste best om de media binnen de aangeduide levertermijn te leveren.

De levering gebeurt op het adres dat u bij de bestelling opgeeft als leveringsadres.  Een adreswijziging of een tijdelijke onderbreking kan enkel meegedeeld worden via de klantendienst.

5. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Mediahuis NV, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen, e-mail: lezersservice@mediahuis.be via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (zoals hieronder afgedrukt) maar bent hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Volgend modelformulier voor herroeping alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

 Aan Mediahuis NV,

Katwilgweg 2

2050 Antwerpen

 

e-mail: lezersservice@mediahuis.be

 Ik/Wij(*)… deel/delen()* u hierbij mede dat

ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen/levering van de volgende dienst(*) ……………………….herroep/herroepen(*).

 Besteld op……(*)/ Ontvangen op…….(*)

 Naam/Namen consument(en)……

 Adres consument(en)……..

 Handtekening van consument(en)……..

 Datum……….

 (*)Doorhalen wat niet van toepassing is

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de reeds ontvangen goederen onverwijld doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan Mediahuis NV Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

6. Privacy

Uw gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis NV (2050 Antwerpen, Katwilgweg 2) toegankelijk voor Mediahuis-groep (zie www.mediahuis.be/privacy). Ze zijn bestemd voor de verkoop en promotie van producten en diensten van Mediahuis-groep en partners.

U hebt via privacy@mediahuis.be recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen verwerking en doorgifte van uw gegevens.

7. Duurtijd

Naargelang de aanbieding wordt het abonnement aangegaan:

ofwel (i) voor een vaste duurtijd van de gekozen abonnementsperiode tijdens dewelke het abonnement niet opzegbaar is. Zonder opzegging minimaal 14 kalenderdagen voor het einde van de vaste duurtijd wordt uw abonnement verlengd voor een onbepaalde duurtijd;

ofwel (ii)  voor een onbepaalde duurtijd met opeenvolgende abonnementsperiodes van telkens een maand tijdens dewelke het abonnement op elk moment kan opgezegd worden.

Opzegging gebeurt door contact op te nemen met de klantendienst zoals aangegeven in het colofon van de krant en mits een opzegtermijn te respecteren van minstens 14 kalenderdagen voor de start van de volgende abonnementsperiode.

8. Tot slot

Door de bestelling verklaart u deze Algemene Voorwaarden Abonnementen te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

Deze Algemene Voorwaarden Abonnementen kunnen worden aangepast door Mediahuis.

De actueel geldende Algemene Voorwaarden Abonnementen worden gepubliceerd op www.mediahuis.be/voorwaardenabonnementen.

BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT: Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Informatie over ODR (onlinebeslechtiging consumentengeschillen): http://ec.europa.eu/odr

Voor bepaalde acties gelden bovenop deze Algemene Voorwaarden ook nog Specifieke Actievoorwaarden. Klik hier voor een overzicht van de Specifieke Actievoorwaarden.